Založ si blog

Rómska problematika -2- Sociálny systém

Rómska problematika – 2 – Sociálny systém:

Nemienim sa rozpisovať o dnešnom sociálnom systéme, o jeho nedostatkoch a problémoch. Stručne len zhrniem, že dnes sa chudobným neoplatí pracovať,  rodenie veľkého počtu detí zabezpečuje slušný príjem, chudoba zabezpečuje beztrestnosť, atď., atď.,….Som presvedčený, že rómsky problém, ktorý tu máme, je z veľkej časti výsledkom nášho sociálneho systému.

Základná zmena, ktorá sa musí udiať v našom myslení je to, že akékoľvek zmeny v sociálnom systéme, musia byť posudzované v prvom rade z hľadiska dopadov na najzaostalejšiu a najchudobnejšiu vrstvy spoločnosti a jej reakcie. To znamená, rómskej komunity v Sociálne Vylúčených Spoločenstvách (SVS). Sociálny systém v spoločnosti, podľa mňa, má slúžiť predovšetkým na to, aby najchudobnejšie vrstvy nútil k práci, k riadnej starostlivosti a zodpovednosti o svoje deti, k dodržovaniu zákonov. Dnešný systém to nezabezpečuje. Riešime sociálne dávky a zákony pre strednú a bohatú vrstvu spoločnosti, ktorí nie sú na to až tak odkázaní. Veľmi málo zvažujeme dopady na najchudobnejších –Rómov v SVS. Potom sa veľmi čudujeme a pohoršujeme nad nežiaducimi javmi v chudobných rómskych komunitách. Treba mať na mysli to, že najchudobnejšia vrstva nemá a nikdy nebude mať morálne zábrany využívať a zneužívať čokoľvek, čo sa dá. Čo sa dá zneužiť a využiť, bude zneužité a využité. Nemôžeme sa na to hnevať, ani sa pohoršovať. To je, ako keby sme sa rozčuľovali nad tým, že voda v priehrade si nájde škáry a trhliny v priehradnom múre a tadiaľ preteká. Chyba nie je vo vode. Chyba je v projektantoch a v staviteľoch priehrady.

V sociálnej oblasti vidím niekoľko problémov, týkajúcich sa rómskej problematiky:

–          A/ deti rodia deti

–          B/ veľký počet detí =  veľký zdroj príjmov

–          C/ zvykli si, že všetko (sociálne dávky, bývanie, energie…) majú zadarmo.

–          D/ nedotknuteľnosť sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi

–          E/ E-pay karty

Problém A/ deti rodia deti:

Nie je vôbec zriedkavosťou nájsť u rómskej populácie 14 – 15 – 16 ročné matky. Samozrejme, nevedia sa o deti postarať, preto starostlivosť preberajú starí rodičia, ktorí sa tomu nebránia, pretože je to ďalší príjem do rodiny. Požiadajú o náhradnú starostlivosť a peniaze – príspevky od štátu za náhradnú starostlivosť sa sypú. Schvaľujeme a súhlasíme s tým že deti rodia deti ? Ak nie, prečo to podporujeme? Na odstránenie tohto problému navrhujem: Sprísniť podmienku plnoletosti. Aby matka dieťaťa mala nárok na akúkoľvek finančnú pomoc a sociálnu dávku až po dovŕšení 18 rokov. V prípade, že mladá matka nemá 18 rokov, nesmie štát poskytnúť žiadnu finančnú pomoc. Ani jej, ani jej najbližším príbuzným. Ani dospelému druhovi, či manželovi, ani rodičom maloletej matky, ani jej dospelým súrodencom. Pomoc s výchovou dieťaťa sú povinní poskytnúť maloletej matke jej rodičia a najbližší príbuzní. Bez nároku na príspevky od štátu za náhradnú starostlivosť. Pokiaľ pomoc odmietnu a odmietnu sa starať o dieťa maloletej matky, starostlivosť prevezme štát, pričom rodičia maloletej matky a jej najbližší príbuzní budú povinní finančne prispieť štátu na starostlivosť o dieťa maloletej matky. Až dovŕšením 18-teho roku, môže mladá mamička požiadať a dostávať od štátu finančnú pomoc. Nemôžeme nikomu zakazovať, alebo prikazovať, v koľkých rokoch má mať deti. Ale môžeme jasne definovať, že z našich daní a odvodov budeme podporovať len plnoleté matky. Som presvedčený, že takouto legislatívnou úpravou, by sa značne znížil počet maloletých matiek. Samozrejme, je to hrubý návrh, ktorý treba legislatívne otesať, ale nejde o paragrafové znenie. Ide o princípy a myšlienky, ktoré treba pretaviť do zákonov a vyhlášok.

Ďalej navrhujem: Zrušiť príspevky a príplatky pri narodení dieťaťa. Toto opatrenie viedlo v rómskych osadách len k väčšej pôrodnosti. Ak by nebolo politicky priechodné, navrhujem úpravu v tom zmysle, že na príspevok a príplatok pri narodení prvého dieťaťa má nárok JEDINE matka dieťaťa, staršia ako 18 rokov. Nikto iný.

Problém B/ veľký počet detí v rodine = veľký zdroj príjmov:

Slovensko zápasí s demografickou krivkou, starnutím obyvateľstva, preto potrebuje, aby  rodiny riadne vychovávali 2-3-4 deti. To je potrebné, užitočné a hodné podpory aj zo strany štátu, teda podpory z našich daní a odvodov. Čo určite nepotrebujeme, sú rodiny s desiatimi, pätnástimi deťmi, o ktoré sa nikto nestará a ktoré slúžia len na to, aby matka, alebo otec poberal celý život sociálne dávky a mal čo prepíjať. Aby sme obmedzili tendencie mať množstvo detí a tak si zabezpečiť dobré sociálne dávky, je potrebné zmeniť naše sociálne zákony tak, aby sme podporili maximálne 4 deti v rodine. Myslím si, že na riadnu výchovu sú 4 deti až-až. Vyšší počet detí v rodine (5 a viac) nesie so sebou vysoké riziko nedostatočnej a nezvládnutej starostlivosti. Samozrejme, nemôžeme nikomu prikazovať, koľko detí má mať. Je to na jeho slobodnom rozhodnutí. Ale nevidím ani najmenší dôvod na to, aby sme z našich daní a odvodov finančne podporovali takéto nežiaduce tendencie. Nech si každý rodič má toľko detí, koľko len chce. Ale za svoje.  Naše dane a odvody nech podporujú len matky s maximálne 4-mi deťmi.

Je potrebné upraviť sociálne zákony tak, že finančnú podporu poskytneme matke dieťaťa tak, že žena- matka dieťaťa/detí, bude mať nárok poberať materský príspevok, ale MAXIMALNE štyri krát za život a zároveň, MAXIMÁLNE 6 (12) mesiacov po narodení štvrtého dieťaťa !!!

To isté aj v rodičovskom príspevku: Nech žena-matka dieťaťa/detí má nárok poberať rodičovský príspevok , ale MAXIMALNE štyri krát za život a zároveň, MAXIMÁLNE tri roky po narodení 4-ho dieťaťa !!!

To isté aj v prídavkoch na dieťa: Nech žena-matka dieťaťa/detí má nárok poberať prídavky na dieťa/deti, ale MAXIMALNE  štyri krát za život a zároveň, MAXIMALNE 16 (18) rokov po narodení 4-ho dieťaťa.

Súčasný stav objemu vyplácaných sociálnych dávok by bol zachovaný. Táto úprava by sa týkala len novonarodených detí. Výnimky by sa vzťahovali na narodenie dvojčiat a trojčiat.

K tomuto opatreniu je potrebné prijať aj jedno zdravotné opatrenie:

Navrhujem tiež, aby pre všetkých občanov, ktorí – ak predložia hodnoverný doklad (rodné listy) o tom, že splodili, alebo porodili minimálne 3-4 deti, mali by možnosť ísť na dobrovoľnú – BEZPLATNÚ sterilizáciu. Tento lekársky zákrok by plne hradil štát. Vrátane pobytu a stravy v nemocnici. Rómske ženy v osadách často krát nemôžu za svoje ďalšie a ďalšie tehotenstvá. Rómske ženy nemajú na antikoncepciu peniaze. Ich muži a partneri veľa pijú a sú k nim agresívni. A ak im žena, alebo partnerka nevyhovie, často krát sa stane, že ju za to dobijú. Tak im teda radšej vyhovejú, pričom deti, ktoré takto plodia, sú splodené ako nechcené a najmä pod vplyvom alkoholu. Preto je potrebné zabezpečiť takýmto ženám, únikovú cestu z tohto pekla.

Náklady, ktoré by vznikli úpravou zákonov, by boli  náklady v Sociálnej poisťovni na úpravu softvéru, ktorý by sledoval počet a poradie detí jednej matky. Ďalšie náklady by vznikli štátu je preplácanie sterilizačných zákrokov, pobytu a stravy v nemocnici. Na druhej strane, som presvedčený, že navrhované legislatívne a zdravotné opatrenia by viedli k značnej redukcii počtu mnohopočetných rodín. Štát ušetrí značné prostriedky na sociálnych dávkach. Potom by mohol viac pridať na podpore pre menej početné rodiny.

Problém C/ zvykli si, že všetko (sociálne dávky, bývanie, energie…) majú zadarmo.

Najvážnejší nedostatok nášho sociálneho systému je to, že za poberanie sociálnych dávok nevyžadujeme protihodnotu. Snahy niečo napraviť aktivačnými prácami sú chvályhodné, ale nedostatočné. Je potrebný, oveľa premyslenejší systém. Je potrebné, aby ten, kto chce poberať od štátu sociálne dávky, bol si vedomý, že nič nie je zadarmo. Pokiaľ niekto chce od štátu poberať sociálne dávky, musí pracovať. V prospech obce, alebo mesta, alebo štátu. Na odstránenie tohto problému je potrebné urobiť viacero veci: Novelizovať Zákonník práce a zaviesť v ňom nový pojem – Sociálny pracovný pomer. Zrušiť úrady práce a celú agendu nezamestnanosti a poberania sociálnych dávok presunúť na obce a mestá. Obciam a mestám síce narastú náklady spojené s touto agendou, ale štát ušetrí veľké prostriedky zrušením úradov práce. Bude mať teda z čoho kompenzovať zvýšené náklady obciam a mestám. Nezamestnaní, keď stratia prácu a sociálne odkázaní občania, prídu sa zaevidovať na mestský, alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska. To bude pre nich jediné kontaktné miesto aj pre styk so Sociálnou poisťovňou. Obec a mesto bude povinné vziať ich do tzv. Sociálneho pracovného pomeru a občania budú povinní pracovať v prospech obce, alebo mesta ako jej zamestnanci s osobitným štatútom. (vymedzený okruh prác, znížený počet pracovných hodín, účasť na krátkych školeniach). Výkazy o dochádzke do práce a odpracované hodiny obecný, alebo mestský úrad spracuje a pošle do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa, na základe spracovanej dochádzky a pracovných výkazov vyplatí, alebo nevyplatí občanovi sociálne dávky. Prípadne, pošle tieto peniaze na obecný, alebo mestský úrad a ten tieto peniaze vyplatí občanovi.

Problém  D/  nedotknuteľnosť sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi:

Rómovia z SVS si už dávno zvykli a vedia, že pokiaľ budú páchať krádeže do hodnoty 260 EUR, tieto sa riešia ako priestupky – pokutou a keďže sú v hmotnej núdzi, tak sa pokuty od nich nevymáhajú. Na krádeže nabádajú dokonca aj vlastné deti, lebo vedia, že ich chráni zákon a že sa nestane nič ani deťom, ani rodičom. To sa musí zmeniť, pretože takýmto systémom si vychovávame darebákov a zlodejov.

Navrhujem – Zmenu zákonov tak, že všetci občania si musia platiť všetky svoje dlhy, pokuty a iné záležitosti aj zo svojich sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi. Je to jediná cesta k tomu, aby pocítili trest za svoje priestupky a kriminalitu. Verejnoprospešné práce treba brať ako doplnkový spôsob trestania, ktorý bude účinný skôr na stredné a bohaté vrstvy spoločnosti a nie na najchudobnejšiu vrstvu. Verejnoprospešné práce u najchudobnejšej vrstvy treba využívať až vtedy, keď už nie je čo finančne vziať. Zároveň, za priestupky detí je potrebné a nutné trestať rodičov detí. Najmä finančne.

Samozrejme, môže sa stať, že sa niektorí dostanú až na samé dno, že dávky v hmotnej núdzi pohltia splátky, pokuty, exekúcie. Preto je potrebné zaviesť okrem Životného minima aj EXISTENČNE  MINIMUM.

EXISTENČNÉ  MINIMUM – by bola minimálna miera solidarity. Človek, ktorý by prišiel aj o časť, alebo celé dávky v hmotnej núdzi, by už nemal nárok na ďalšie peniaze, ale len na jedlo (jedno až dve teplé jedlá denne), obnosené šatstvo, prespanie a umytie v režimovej ubytovni existenčného minima. Bol by to v podstate útulok pre bezdomovcov, pre ľudí, ktorí radšej budú hladovať, ako by pracovali, ako aj pre ľudí, ktorí splácajú svoje pozdĺžnosti z dávok v hmotnej núdzi. Samozrejme, aby sa toto nedalo zneužívať, napríklad tak, že poberám dávky v hmotnej núdzi a ešte chodím niekde na jedlo do režimovej ubytovne existenčného minima, táto služba by bola spoplatnená. Každý, kto by prišiel sa najesť a vyspať do režimovej ubytovne existenčného minima v meste, alebo obci, bol by zaevidovaný a jeho údaje by boli poslané na Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa, ak má dotyčný nárok na peniaze – dávky v hmotnej núdzi – tak mu strhne z týchto peňazí a na E-pay kartu mu pošle zníženú sumu. Ak dotyčný nemá peniaze, to znamená všetky peniaze z dávok v hmotnej núdzi putujú na rozličné splátky, Sociálna poisťovňa mu nestrhne nič, ani nič nebude od neho za jedlo a prespatie vymáhať. Bol by to prejav solidarity štátu s ľuďmi na úplnom dne. Nikto by nezahynul od hladu, nikto by nezamrzol na ulici. Každý by mal možnosť sa najesť, umyť, vyspať a získať obnosené šatstvo.

E/ E-pay karty: je to veľmi dobrý návrh. Nechcem tu rozoberať ich výhody, chcem len navrhnúť malé technické opatrenia, aby sa zabránilo vo väčšej miere ich zneužívaniu. (Čo sa dá zneužiť, bude zneužité). Navrhujem aby karty boli zhotovené tak, že na celej prednej strane karty bude veľká fotka držiteľa. Pod fotografiou jeho meno, priezvisko a adresa bydliska. Raz za rok by sa mali karty obmieňať s aktuálnou fotografiou. Je to drobný návrh, ktorý ľahšie pomôže obchodníkom identifikovať prípadného úžerníka, ktorí bude karty svojich ovečiek využívať. Zároveň, nabíjanie karty by malo byť podmienené pravidelnými návštevami držiteľa na obecnom úrade. Napríklad minimálne raz až dva krát týždenne. Osobne. Keď nepríde, karta sa mu nenabije, sociálna dávka na tie dni prepadne v prospech štátu. Toto opatrenie by malo sťažiť úžerníkom a iným osobám zneužívanie E-pay kariet, ako aj znížiť mieru čiernej práce držiteľov kariet. Chcem tiež upozorniť, že podobný systém zaviedlo mesto Dolný Kubín a majú s tým už dlhodobejšie skúsenosti, ktoré by bolo dobré využiť.

ZHRNUTIE kapitoly 2/ Sociálny systém:

Navrhované opatrenia:

1/ Podporu prísne orientovať výlučne len na plnoletú matku dieťaťa.

2/ V prípade maloletej matky (menej ako 18 rokov), zrušiť nárok na finančný príspevok  od štátu za náhradnú starostlivosť pre jej rodičov, alebo plnoletého manžela, alebo druha a najbližších príbuzných.

3/ Zrušiť príspevky a príplatky pri narodení detí, alebo ich aspoň zredukovať len na prvé dieťa s tým, že na podporu má výlučne nárok plnoletá matka dieťaťa. Nikto iný.

4/ Sociálne dávky (materský, rodičovský, prídavky na dieťa…) poskytovať plnoletým matkám len na prvé štyri deti. Výnimkou by bolo narodenie dvojičiek, alebo trojičiek.

5/ Osoby, ktoré hodnoverne preukážu, že splodili / porodili minimálne 3-4 deti, budú mať nárok na bezplatnú sterilizáciu.

6/ V zákonníku práce definovať pojem Sociálny pracovný pomer.

7/ Zrušiť úrady práce, agendu nezamestnanosti a poberania sociálnych dávok presunúť na obce a mestá

8/ Zakotviť povinnosť obcí a miest prijať nezamestnaných a sociálne odkázaných do Sociálneho pracovného pomeru.

9/ Vyplácanie sociálnych dávok podmieniť dochádzkou a prácou v Sociálnom pracovnom pomere – v prospech obce, alebo mesta, alebo štátu.

10/ Zrušiť nedotknuteľnosť sociálnych dávok a dávok v hmotnej núdzi.

11/ Definovať a zaviesť do praxe  EXISTENČNÉ  MINIMUM.

12/ Na E-pay karte – povinne – fotka, meno a adresa držiteľa.

13/ E-pay karty nabíjať za podmienky osobných návštev držiteľa na obecnom, alebo mestskom úrade v určitých časových intervaloch. V prípade, že sa nedostaví, prepadne alikvotná čiastka sociálnych dávok v prospech štátu.

PS:

Som velmi rad, ze vyvoj v Cechach mi dava za pravdu. Cesi sa rozhodli zrusit nedotknutelnost socialnych davok a davok v hmotnej nudzi. Je to potrebny a spravny krok. Viac na:

http://peniaze.pravda.sk/exekutor-bude-moct-v-cesku-siahnut-na-socialne-davky-f9z-/sk-pstat.asp?c=A110107_123821_sk-pstat_p59

Budúcnosť železnice na Slovensku – 2 – Regionálne a vysoko-rýchlostné trate

13.01.2018

Vo svojich predchádzajúcich blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave, ako aj predstavou o vytvorení štyroch hlavných železničných ciest na Slovensku. Dnes chcem viac »

Budúcnosť železnice na Slovensku – 1 – Hlavné trate

06.09.2017

Vo svojich predchádzajúcich dvoch blogoch som sa zaoberal modernizáciou železničného uzla v Bratislave. Dnes chcem vysvetliť a napísať svoju predstavu, ako by mala vyzerať železnica na Slovensku. viac »

Doprava v Bratislave – 2 – Projekt Filiálka

12.01.2017

Vo svojom predchádzajúcom blogu: Doprava v Bratislave – 1 – Železnica, som predstavil návrh, ako by sa dal efektívne zmodernizovať bratislavský železničný uzol tak, aby z toho mala úžitok viac »

Erdogan

Môže Trump 'zamiesť pod koberec' Chášakdžího telo?

23.10.2018 19:00

Zádané zmiznutie saudskoarabského opozičného novinára Džamála Chášakdžího sa na pozadí zahmliebania Rijádu stalo súčasťou politických hier nielen Turecka ale aj USA.

putin, bolton

Putin je pripravený sa v novembri stretnúť s Trumpom

23.10.2018 18:47

Ruský prezident rokoval s poradcom Trumpa Boltonom o úmysle USA odstúpiť od raketovej zmluvy.

Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou

Ukradnutým reflektorom hovorili kurence

23.10.2018 18:20

Firma Hella podľa obžaloby prišla o niekoľko sto svetiel do rôznych automobilov. Presný počet však nie je úplne jasný.

Viktor Orbán

Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu, vyhlásil Orbán

23.10.2018 17:54

Podľa Orbánových slov za veľkosťou, silou a slávou starého kontinentu stáli národné štáty, ktoré súťažili a spolupracovali.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 230040x
Priemerná čítanosť článkov: 9585x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy